Školní družina

Rozbalte si informace • Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času.
 • Je určena žákům nižších ročníků I.stupně, je v provozu celý školní rok.
 • Cílem je rozvíjení a posílení pozitivního myšlení dětí, základních morálních hodnot a smysl pro kolektiv.
 • Naše vzdělávací činnost nenapodobuje vyučování ve třídě, ale naopak nám dovoluje neformální pojetí práce.
 • Zachování určité uvolněnosti, které probíhá v radostné atmosféře a je pro děti netradiční a přitažlivá.

ŠVP školní družiny

Plán práce ŠD na šk. rok 2023 - 2024

Vnitřní řád školní družiny

Přihláška dítěte do ŠD

Odhlášení ze ŠD

Kritéria pro přijetí do ŠD 2023-24

Poplatek za školní družinu

 • Poplatek za školní rok 2023/2024 činí 200,- Kč na měsíc.
 • Od školního roku 2024/2025 stanovuje výši poplatku zřizovatel - blíže zde.
 • Školní družina bude hrazena bezhotovostně prostřednictví on-line pokladny. Více se dozvíte ve Vnitřním řádu školní družiny, který najdete výše.

Kontakt

Květa Matoušková – vychovatelka ŠD
Mgr. Petra Zapletalová – vychovatelka ŠD
Tel.: 724 318 043

Činnosti ŠD

 • odpočinkové (slouží k zabezpečení klidu dětí po obědě, vyprávění, TV chvilky, poslech písniček)
 • rekreační (slouží k osvěžení po namáhavé školní práci, načerpání nových duševních a fyzických sil formou pohybových činnosti na čerstvém vzduchu)
 • zájmové (slouží k rozvoji dovednosti dětí, talentu, touhy po poznání, vztah k práci, přírodě a lidem)
 • estetické ( vedení k samostatné práci, rozvoj řeči a komunikace, ohleduplné chování a tolerance, hygiena, péče o zdraví, rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby, probuzení zájmu o četbu, dramatizaci a poslech)
 • příprava na vyučování (směřuje ke zvládání učit se samostatné práci a pravidelné přípravě dětí na školní vyučování).

Rámcový režim dne ŠD

06.30 – 07.40 ranní družina (volná činnost dle zájmu a zaměření žáků)
spontánní aktivity dětí
11.40 – 12.30 konec dopoledního vyučování, oběd, hygiena,
sebeobslužné činnosti
12.30 – 13.00 odpočinkové činnosti (dle individuálního přání),
odchody žáků
13.00 – 14.00 rekreační, estetické a zájmové činnosti, sportovní aktivity
14.00 – 15.00 pobyt venku, vycházka, exkurze
15.00 – 16.00 didaktické hry, příprava žáků na vyučování,
individuální odpočinkové činnosti, hygiena, odchody žáků