Prevence

Rozbalte si informaceProgram proti šikanování

Právní východiska

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č.j. 20 006/2007-51

Záleží nám na tom, aby se děti v naší škole cítily dobře, chodily do školy rády a měly se spolužáky i učiteli dobré vztahy. Pracujeme společně na tvoření pozitivního klimatu. K budování dobrého klimatu ve škole patří také prevence sociálně patologických jevů, jejíž součástí je prevence šikany. Program proti šikanování je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy. Za základ prevence šikanování na škole považujeme budování dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli a také mezi učiteli a rodiči. Jasně stanovená pravidla řešení rizikových situací a otevřená komunikace pomáhá vytvářet bezpečné prostředí v naší škole.

Vymezení základních pojmů

Šikanování

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedince nebo skupiny vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo nemohou bránit.

Šikanou tedy není

Jednorázová rvačka. Incidenty, mající za cíl spíše poměřování sil (tzn. všichni aktéři s tím souhlasí)

Vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor.

Podoby šikanování

Přímá podoba

 • fyzické útoky v podobě bití
 • vydírání
 • loupeže
 • poškozování věcí
 • slovní útoky v podobě nadávek
 • pomluvy
 • vyhrožování
 • ponižování
 • sexuální obtěžování až zneužívání
 • kyberšikana – útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky...

Nepřímá podoba

demonstrativní přehlížení, či ignorování žáka či žáků

Základní formy

Fyzická šikana – bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí

Psychická šikana – nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování

Našim cílem je snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany. Být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve, než se plně rozvine. Vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání. Vedeme k případům dokumentaci, spolupracujeme s rodiči a případně s dalšími odborníky a organizacemi.

Co děláme

Na škole působí výchovný poradce a metodik prevence. Máme vytvořen školní poradenský tým, který krizové situace včas řeší. Podporujeme budování dobrých vztahů mezi dětmi v třídnických hodinách, preventivních hodinách i ve výuce. Nacvičujeme s dětmi komunikační dovednosti, děti jsou informovány o problematice šikany (co je šikana, jak se bránit, co dělat, když…). Každoročně monitorujeme stav šikany a jiných sociálně patologických jevů ve třídách dotazníky. Vytváříme informační nástěnky. Organizujeme další vzdělávání učitelů. Na prevenci šikany a při řešení jednotlivých případů učitelé spolupracují podle předem dohodnutých postupů.

Prevence šikany

 • Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky.
 • Vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání.
 • Jednat s dětmi jako s partnery, respektovat jejich práva, ale zároveň je vést k plnění povinností.
 • Co nejvíce omezit nudu při výuce – šikana často vzniká jako zdroj zábavy pro agresory.
 • Udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy.
 • V kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat.
 • Nebýt lhostejný k projevům agresivity.
 • Informovat žáky i rodiče na koho se mohou obrátit při problémech – třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, linka důvěry…
 • Snažit se mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ni. Třídní učitel by měl znát záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas a mají-li zájem, umět si s nimi o tom povídat.

Krizový plán a postupy řešení šikanování 

Postup pedagogického pracovníka a ředitele školy

Postup pedagogického pracovníka

 • Informují-li jej rodiče o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy.
 • Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy.
 • V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování dle pokynů ředitele.
 • Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování, a to i v případě, že se podezření neprokáže.
 • Navrhne pedagogické radě potrestání agresorů.

Postup ředitele školy

 • Přijme informaci o šikanování.
 • Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami, nebo potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.
 • V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování dle jeho pokynů.
 • Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany, nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí.
 • V případě negativního dopadu na oběť šikanování je nutné zprostředkovat PPP nebo dalších odborníků.
 • V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu.
 • Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování, nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
 • Pokud žák spáchá trestný čin, případně opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.
 • Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.

Vyšetřování šikany

Pro vyšetřování počáteční šikany se standardní formou

1. zajištění ochrany obětem
2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
3. nalezení vhodných svědků
4. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky, nikoli však konfrontace obětí a agresorů
5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti

1. překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti
2. domluva pedagog. pracovníků na spolupráci a způsobu vyšetřování
3. zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
4. pokračující pomoc a podpora oběti
5. nahlášení policii

Vlastní vyšetřování

Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

 • V resortu školství – PPP, střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra.
 • V resortu zdravotnictví – pediatři a odborní lékaři, dětští psychologové, psychiatři a zařízení, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie.
 • V resortu sociální péče – oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence.
 • Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování - Policie ČR, orgán sociálně právní ochrany dítěte.
 • Postup rodičů při podezření na šikanování
 • Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele.
 • Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence a výchovného poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy.
 • V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy.
 • Jsou-li rodiče přesvědčeni, že škola při řešení šikany postupuje nedostatečně, je možné jednat přímo se zřizovatelem školy (město Český Krumlov), nebo podat stížnost České školní inspekci.