Přijímací řízení

Rozbalte si informaceZákladní informace o procesu přijímání na střední školy pro školní rok 2018 - 2019

Informace k přijímacímu řízení v roce 2018/2019 bude zveřejněna po novelizaci vyhlášky č. 353/2016 Sb. (zdroj web MŠMT)

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání
16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: 15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:
1. termín: 13. května 2019
2. termín: 14. května 2019
Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena.

Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Základní informace o procesu přijímání na střední školy pro školní rok 2017 - 2018

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel dané školy.

Přijímací řízení do prvního ročníku se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy (školní přijímací zkouška). První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli školy. Za nezletilého podává přihlášku zákonný zástupce.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, a to nejpozději do 1. března 2018.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení na střední školy s maturitními obory formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pro tento školní rok 2017 - 2018 v těchto termínech:
1. termín: 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018
Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, lékařský posudek, popř. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání slouží zápisový lístek. Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce uchazeče na základní škole nejpozději do 15. března 2018. Uchazeč odevzdá zápisový lístek řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou je nutné odevzdat řediteli školy nejpozději do 30. 11. 2017. Do konce října stanoví ředitel školy termíny konání talentové zkoušky (2. 1. - 15. 1. 2018). Do 20. 1. 2018 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat si přihlášku do oboru bez talentové zkoušky v řádném termínu do 1. 3. 2018.

Do tří dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu na střední škole se může uchazeč proti tomuto rozhodnutí odvolat.