Testování od 3.1.2022

Rozbalte si informaceVážení rodiče, od 3. 1. 2022 se mění pravidla pro testování žáků


Testování bude každé pondělí a čtvrtek během první vyučovací hodiny probíhat samoodběrem antigenními neinvazivními testy.
Nově se testují všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

o použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole

o nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob

o nesmí zpívat

o při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu izolovaně. V době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržují rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání testování.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a dalších školských služeb. V těchto případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

V případě pozitivního pondělního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních do izolační místnosti. Negativně testovaní žáci pokračují normálně ve výuce bez omezení.
Škola bude následně kontaktovat zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Škola ve spolupráci s KHS zajistí vystavení eŽádanky na ověřovací PCR test. Zákonný zástupce obdrží SMS zprávu s informací o vytvoření eŽádanky na PCR test a bezodkladně se dostaví na zvolené odběrové místo (není tedy nutno kontaktovat praktického lékaře pro vytvoření eŽádanky)

Zákonný zástupce pozitivně antigenně testovaného žáka je povinen neprodleně informovat školu a praktického lékaře o výsledku kontrolního PCR testu (pozitivního i negativního).

o V případě, kdy kontrolní PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně tento výsledek škole. Všechny dotčené osoby (spolužáci) se mohou vrátit k prezenční výuce bez dalších
potřebných kroků.

o V případě, kdy kontrolní PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně tento výsledek škole. Škola poté zahájí ve spolupráci s KHS příslušné kroky.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků dané třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Leták k testování pro rodiče