Týdenní plán 25. 3. - 29. 3.

Rozbalte si informacePředmět

Učivo

Co po škole?

Český

jazyk

Podstatná jména rodu mužského, vzory těchto podstatných jmen, opakování vyjmenovaných slov a pádových otázek, jména vlastní a obecná

Procvičovat: vzory pod. jmen všech rodů, vyjm. slova, pádové otázky, druhy slov, osoby.

Matematika

 

Písemné dělení a násobení, převody jednotek – délky, objemu, hmotnosti, opakování probraného učiva, slovní úlohy, obvod trojúhelníku, čtverce atd., rýsování čtverce a obdélníku, osová souměrnost

Každý den alespoň jeden příklad na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

 

Prvouka Přírodověda žlutá

Živočichové v jednotlivých ročních obdobích, ekosystém – lidská obydlí, venkov

Pracujeme na str. 50 - 51. Písemka na les bude v úterý 26. 3.

Prvouka vlastivěda -dějiny

Oranžová

Lucemburkové na českém trůnu – Karel IV., Václav IV

Pracujeme na str. 30 - 31. Na další hodinu si vždy přečíst probíranou látku.

Prvouka

vlastivěda

fialová

Průmysl v ČR

Pracujeme na str. 36 -38. Opakujeme si na písemku počasí, podnebí, zemědělství, nerostné suroviny, průmysl.

ANGLIČTINA

Pracujete v 5. lekci, slovní zásoba z okruhu dopravní prostředky, město a zvířata

Procvičování slovní zásoby a čtení.

INFORMACE PRO RODIČE:

  • Ve čtvrtek je plavání.
  • Na pracovní činnosti budeme potřebovat jehlu (větší), v pátek si ji přineslo jen pět dětí.
  • Bylo by fajn, kdyby si děti přinesly nějakou nádobu (krabičku, kelímek) na jarní osení.
  • Blíží se konec března, prosím připomeňte dětem zápis ve čtenářském deníku.
  • Je konec měsíce, tak připomínám úhradu obědů.